EKitap Oku (Nefaset Lokantası) µ Tuğba Doğan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yar m b rakt m Olduk a ak c bir anlat m yerinde kelime se imleri ve ah ben de tam b yle issediyorum dedirtecek betimlemeler var Kitap k s mdan olu uyor zamanla ba l yor alt katmanda b y k bir a k var son b mde ise Salih in ocuklu una gidiyoruz b l m birbirinden kopuk anlat lm gibi sanki ayr ikaye birle tirilmi ve baz detaylar fazla tekrarlan yor Yine de son zamanlarda yaz lan romanlar i inde slubu ve derinli i ile nemli bir yer tutmal diye d n yorum Methini duydu um bir yazard okudu um ilk kitab bu oldu Yazar bir k sa roman i in olduk a iyi bir i karm fazla s se #KA MADAN EDEBI SOSUNU IYI YEDIREREK #madan edebi sosunu iyi yedirerek erisinde toplumcu ger ek i n veler bulunan lezzetli bir eser ortaya koymu 2 b l mdeki yar m kalm a k temas nda zaman zaman tempo sorunlar var ama genel Get Over It Fab Life hatlar yla bu kitab be endi imi s yleyebilirim leride 2010 T rkiyesi nas l bir yerdi diye merak duyacak biri bu roman n n ilk b l m n okuyarak lkeakk nda ok kolay fikir sahibi olabilir En nihayetinde buras bizi ld rmek isteyenlerin bizi evimizden ka rmak isteyenlerin lkesi G n m z yazarlar ndan yeni tan t m yazar n okudu uma pi man olmad m kitab B t nsel olarak olay rg s ndeki tarz beni ok No Prisoners Star Wars The Clone Wars hafif yorsa da okurken bunu farketmiyorsunuz Kelimelerin c mlelerin duygulara i leyi bi imini ok ba ar l buldum Okuyucu olarak i imizde ad n koyamad m z bir g zelissiyat b rak yor Daim olsun Birinci b l mde ana ki i Salih ve di er ki iler gayet ba ar l bir ekilde kurulmaya ba lanm t g n m z T rkiye sinden sosyolojik birtak m tespitleri olay rg s ne Husband for Hire harmanlam ter ey ok iyi gidiyordu ta ki Nihan a kadar kinci b l mde bu uzun yk ye yay nc roman oldu unu iddia ediyor giren Nihan karakteri ve onunla beraber geli en a k kitab olduk a s radan ve c v k bir a k yk s ne d n t rd Kitab okumaya devam etmek bir zul me d n Son d nem T rk yazarlar aras nda umut vadedenlerden kendisi ilk kitab n da okuyay m ve sonrakileri de takip edeyim imdeki Salih i g rmemi sa lad bir nevi d n meye ba lad eyin fark na var p buna engel olmak i in An Egg Is Quiet hemen bir Rio bileti alan Salih i Son d nemde okudu um en iyi romanlardan biriydi Acilen Musa n n Uykusu nu okuyaca m Ezeli Ma lubiyetin Yeni Bi imleri1970 lerde Tutunamayanlar yay mland nda edebiyat kamuoyunda derin bir sessizlikle kar lanm t Bunun nedenleri epeyce tart ld ancak uras nat rlatmakta fayda var Bir tip olarak tutunamayanlar Cinque indagini romane per Rocco Schiavone (Il vicequestore Rocco Schiavone Vol. 6) hayatta bir t rl olduramayanlar kalbi bu d nya i in fazlaassas olanlar n say ca art p toplumda daha g r n r oldu u d nemler ile O uz Atay n kitab n n tan n p bilinirli i aras nda do rudan bir ili ki var Nas l ki Gen Werther yaz ld d nemde yaln zca Almanca konu an d nyada de il t m Avrupa da y kselen bir ruh Professor Astro Cat's Human Body Odyssey halini bir varolu bi imini temsil etti i i in milyonlar taraf ndan okunup benimsendiyse Selim I k da topluma yabanc la an d nyan n gailesini de il deayat n ger e ini arzulayan gen lerin kendilerini buldu u bir. “Hatırlamak kalbin düşünmesidir Bırak kalbin düşünsün Hatırla”“Varoluşu anlamsız bulanları anlamıyordu Ona göre varoluşun sorunu nihayetinde anlamsız değil aşırı anlamlı olmasıydı Katlanması zor olan da anlamsızlığı değil sonsuzcasına uzayıp giden anlamlarıydı Şu sakin sakin yürüyen insanların kafalarının içinde ne dolaplar ruhlarında kim bilir ne tufanlar dönüyor bedenlerinin içindeki katilleri maktulleri âlimleri adileri saklamak için kim bilir nasıl mucizevi bir mücadele veriyorlardı?. ,


Tuğba Doğan ☆ 9 Read

,
Rin olu turdu uydu Al nt dan da anla ld gibi Salih yaln z olmasa da tam bir kaybeden ya da nam di er ezeli ma lup Tu ba Do an roman n ak i erisinde Salih in perspektifinden karak Salih in i sesini konu turuyor Asl nda bu Salih in de il Salih in i inden konu an d ar n n sesi Salih in d nyaya znel bak na kar n d ar dan nesnel bir bak K t c l de il ger ek i Salih in c ce ad n verdi i bu ses Salih i in Senin i inde kendine sebep arayan bir keder vard ba ndan beri Sende iyile me arzusu yok Hastal k ihtiyac var diyor ma lubiyet alini bu ruhu ifade etmede Ma lubiyet alini bu ruhu ifade etmede ba ar l c mleler Roman n genelinde de bu What Is a Googly?: The Mysteries of Cricket Explained havaissediliyor Salih ba ar yla izilmi derinden Of Magic and Mating New Canton Republic hissedilmi ve ok ok iyi ifade edilmi bir karakter Roman g c n Salih in ruhalini ba ar yla ifade etmesine ek olarak c ce ad verilen bu rasyonel akl n kalabal n var olma kayg s de il de 竹光始末 The Bamboo Sword And Other Samurai Tales hayat gailesi ekenlerin sesini yank lamas ndan al yor bence Salih in kaybetmeye yazg lalinin sa lamas n bu c cenin bak yla okurken #Olu An Kar Tl #an kar tl bu karakteri daha sahici ve inan l r k l yorNefaset Lokantas yaln z Salih in Bloodleaf hikayesiyle de il bu lokantan n bir araya getirdi i insanlar n daikayeleriyle var oluyor Lokantan n sahibesi Afitap Han m otoriter ama ana neyi nereye koymas gerekti ini bilen The Confusion: Books Four & Five of The Baroque Cycle hayattan lezzet almay bilen bir karakter Salih in sevgilisi tiyatro oyuncusu Nihan ise dokundu u eyi ba kala t r p g zelle tiren insanlardan biri Salih ise bu romanda Nihan n intihar ile Afitap Han m n ani l m yle y zle meye ba a kmaya al yor ks z ve yetim b y yen kendini bir yere aitissedemeyen bu karakterin Mismatch hayat na girip oraya yerle ip lezzetini ve rayihas n kat p sonra aniden k vermeleri tam da bir tutunamayan n ba na gelecek cinsten Salih in ks zl nde de bize tan d k sahici birikaye gizli kinci e lerin kumalar n ocuklar n n Going All the Way Planning for a Marriage That Goes the Distance h z nlikayesi Roman n di er karakterlerinin Test logiciel en pratique hikayeleri de sahici ve samimi bir ekilde kurulmu T m bu y nleriyle Nefaset Lokantas nda bir ak am yeme ini t m edebiyatseverlerak ediyor diye d n yorumsabitfikir Yazarla tan ma kitab m bu kitap oldu nk di er eseri Musa n n Uykusu nu bulmakta epey zorland m nedense bu kitaba eri mek kolay olunca bunla tan m oldum Kitap 3 b l mden olu uyor anlat m dili de b l mlerle yer yer de i iyor Salih in Nefaset Lokantas ndaki m davimli i lokantan n di er m davimleri ve sahibesi Afitap Two Badges The Lives of Mona Ruiz han m okuyoruz Fakat kitapta yan karakter ve tiplere tam bi girememe tam bi detay vermeme oldu uissim beni A Queen's Spy Plus The Tudor Heresy - Mercenary For Hire Series: Tudor Historical Fiction Novels - Adventure Fiction (Tudor Mystery Trials) hi b rakmad Baz baz ok detayl bazen ok s geldi bana Okurken a alad m Yine de yazarla tan lmas nda fayda oldu unu d n yorumTespit niteli indeki g zel aforizmalar n ise yerinde ve dozunda buldum Ya amakaf za denen k stebe in durmadan de ti i kurak bir imdiyi t ketme i idir Velhas l er ey ge mi ve gelecektir imdiki zamanla sadece k t filmler ilgilenir Keyifli okumalar Nurbahar ile Nefaset Lokantas zerine konu tu umuz yeni podcast b l m perekati pole. Yolculukta iç içe geçen zaman parçaları bir yandan bugüne bulaşıp onu belirsiz bir boşlukta asılı bırakırken bir yandan da geleceği bulanıklaştırır“Musa’nın Uykusu” ile tanıdığımız Tuğba Doğan ikinci kitabı Nefaset Lokantası ile günümüz Türkiyesi’nde ayatın somut gerçeklikleriyle boğuşan bireyin açmazlarını ana karakteri Salih’in bakış açısıyla ele alırken zaman ve coğrafya ikiliğinin kıskacında dile gelen varoluşun içsesini de anlatıya dahil ediyorKişi arzusuysa coğrafya kaderd. .
Karakter Tutunamayanlar da s n lacak bir liman olmu tu Gen Werther yeni insan n al i p r melalini erh ederken ayn ruh alini Selim I k y z y l kadar sonras ndan seslendiriyorduCioran la metafizik bir vatans zl k Confederate Waterloo hali ma lup olmaya yazg l birayat n ad n koyarak Beyond Words: Daily Readings in the ABC's of Faith (Buechner, Frederick) halimizi bize yak n k lm t k Akabinde ise Nurdan G rbilek bualin edebiyattaki iz d mlerini takip etmi ti G rd k ki tutunamamak bir al olarak baki #Kalsa Da Tutunamaman N #da tutunamaman n imleri de i iyor Bug n art k g ndelik ayat siyaset ideolojiler ve t m bunlar n varolu sanc s taraf ndan s k t
R Insanlar Art K 
lan insanlar art k kalma The TM Techniue An intro Transcendental Meditation Teachings Maharishi Mahesh YOgi Arkana hali yerine ka p gitmeyi d n r oldular Bu izahat ndaalihaz rda i inde bulundu umuz a a Das Glücksbüro h kim olan ruhu biraz da arabeskle tirerek s ylersek gidelim buralardan eklinde ifade etmek m mk n Beyaz yakal lar i in bu son birka y la kadar ehirden k rsala ke meke ten sakinli e maddeden manaya g etmek anlamlar na geliyordu imdilerde ise girdi inizer ortamda ba ka lkelere ba ka iklimlere gitmek isteyen insanlar n Bodies in the Bog and the Archaeological Imagination hayallerine planlar na serzeni lerine rast geliyorsunuz Kafeleri siyaseti sosyal medyay odalar ve sofralar doldurup anlam atmosferimizde yer kaplayan bu konunun edebiyata s zmamas da m mk n de il elbette Do rusu da b yledir asl nda edebi eser toplumdaki bir fenomene kar l k geldi inde ok a okunup sevilir Zira insanlar onda kendilerini bulmaya kendilerini aynalamaya kendi g slerini yar p a madan da kalplerinden ge eni okuman n konforunu bulurlar te Cioran dan d n alarak ifade edersek bu ezeli ma lubiyetin kendini ka p gitme eklinde g steren yeni bi imini Tu ba Do an n yeni roman Nefaset Lokantas nda buluyoruz roman n ba kahraman Salih te buluyoruzDi er yandan Nefaset Lokantas ndaki gitme motifi Melisa Kesmez in ge ti imiz y l yay mlanan Nohut Oda s nda g rd m z gitmealiyle ruh akrabal i inde S rf bunun zerinden bile bir edebiyat sosyolojisi yapmak m mk n esas nda Salih ezeli ma lubiyetin bu topraklardaki u s ralar ald ekli ku and yeni bi imi ifade etti i i in edebiyat atmosferinde Selim I k gibi zaman ndan nce de il tam da ya an rken zuhur etmekte Tam da bunun i in g l bir karakter olarak ok sevilip okur nezdinde kar l k bulaca n ng r yorum O nedenle de merakla bekleyece im okurlar n tepkilerini Kendine sebep arayan keder Peki Salih kimdir Roman m z n ba kahraman Salih muktedir taraf ndan s rf g c n g stermek i in kovulmu bir gazeteci Hayatta tam da kendini bir yere ait Daughter of Moloka'i hissetti inde bir kad na a k oldu unda sevdi i kad n n yani Nihan n intihar mektubuyla sars lm bir adam ocuklu u ise yetimlik ve ks zl kle yersiz yurtsuzlukla yaral Salih bualden buralardan gitmek istiyor bileti cebinde fakat aksilikler bir t rl yakas n b rakmad ndan gidemiyor Salih in ya ad toprakta gitmekten bahsetmek bir var olma bi imine bir kimli e d n eli ok olmu tu onun da kendini i ine dahil edebildi i en geni toplumsal kalabal k i te bu gitmekten bahsedenle. ?Bir ay önce on altı yıldır çalıştığı gazeteden kovulmasının ardından Türkiye’yi terk edip Rio de Janeiro’ya yerleşme kararı alan gazeteci Salih’i yıllardır müdavimi olduğu Nefaset Lokantası’nda neredeyse ailesi The Santa Cruz Haggadah - Leader's Edition (Regular) haline gelen lokanta sahiplerinin düzenlediği veda yemeğinde başka bir “sonun başlangıcı” beklemektedirSalih’in kendi deyimiyle “zehirlenmiş bir topraktan” gitmeayali önce bir geçmiş aşk This Could Be Our Future hikâyesine sonra çocuklukikâyesine takılır Belleğin labirentlerinde geçmişe yapılan bu. ,

Revenge of the Water Spirit (Curandera Chronicles Mockingjay Soft City Common Sense on Mutual Funds New Imperatives for the Intelligent Investor
Nefaset Lokantası