(PDF FREE) [Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle] Ñ François Furet

L alternat v juk Ami azt illeti a kommunizmusnak legal bb VAN filoz fi ja m g ha v gletesen el is rugaszkodik t le A n cizmusnak viszont nincs a Mein Kampfot ugyanis filoz fiai m nek tekinteni lyan mintha az em szt g d rre hinn nk azt hogy jakuzzi Carl Schmitt r sai nem tekinthet ek a n cizmus filoz fi j nak egyszer en az rt mert nem megalapozt k a n cizmust hanem puszt n a jogi alapjait k v nt k lefektetni s vice versa Hitler sem val sz n hogy hatalomra ker lt volna ha nincs az a massz v bolsevik paranoia a t rsadalomban s a konzervat v p rtokban A hamis szovjet m tosz hogy a kommunist k Hitler egyetlen igazi ellenfelei egy ttal azt is jelentette hogy a holokausztot is igyekeztek kit r lni a t rt nelemb l hisz az nem fordulhatott el ugye hogy a F hrer jobban gy l lt volna valakit mint a kommunist kat akik ezt az rdemet maguknak tartott k fenn Ez rt h t a milli k akiket az Einsatzgrupp k Ukrajn ban t megs rba l ttek sem zsid k voltak hanem mindk z ns gesen szovjet emberek U predgovoru za Prilog kritici politi ke ekonomije Karl Marks tvrdi da se epohe u razvoju ljudskog dru tva daju konstatovati sa ta no u fizi kih nauka i da su bur Nemico oaskidnosi proizvodnje tj kapitalizam dru tvena formacija kojom se zavr ava predistorija ljudskog dru tva nakon koje nu no nastupa komunizam kao svojevrsno ispunjenje istorije Cannella e polvere da sparo ove anstva Fransoa Fire se u Pro losti jedne iluzije trudi dabjasni za to je va ideja zapravo dve ideje nu nosti istorije i Every House Needs a Balcony: A Novel o propasti kapitalizma imalagroman uticaj na duhove 20 veka uticaj kakvim ne mo e da se pohvali nijedna ideja pre nje Razli ite interpretacije Marksovih tvrdnji bile su ideje vodilje revolucionarnih pokreta irom sveta po ev i sa bolj evicima u Rusiji 1917 koji su uspostavili re im koji je bio inspiracija za mnoge politi ke pokrete intelektualce umetnike i bi ne ljude tokom itavog 20 veka da bi se u poslednjoj deceniji tog veka raspao tako da d njega ni ta ne DOGA AST ostane Fire nam nudibimnu i kompleksnu ali veoma jasnu istoriju tog re ima i njegove ideje trude i se da Poems (The I Tatti Renaissance Library) odgovori na najva nija pitanja koja su iza njegastala koja i dan danas interesuju istori are i dru tvene nau nike irom svetaFransoa Fire 1927 1997 bio je jedan Bleach, Volume 05 od najzna ajnijih francuskih intelektualaca 20 veka Kao i mnogi istori ari i pisci njegove generacije bio je lan Francuske komunisti ke partije koju je napustio 1956 zbog sovjetske invazije na Ma arsku to je kako ka e bila najpametnija stvar koju je ikada uradio Iskustvo u komunisti koj partiji je sna no uticalo na njegova li na i akademska interesovanja Nakon to je diplomirao na Sorboni posvetio se prou avanju Francuske revolucije da bi 1965 zajedno sa Denisom Ri eombjavio dvotomnu La R volution Fran aise Nju je pisao iz perspektive tada dominantne Annales kole koja je bila pod velikim uticajem marksizma Me utim u svojim kasnijim delima Gather Together in My Name 1ST Edition on pravi radikalnitklon Pentimento odve struje U nizu dela po ev i La maga delle spezie od Penser la R volution fran aise iz 1978 pa sve do La R volution 1770 1880 iz 1988 Fire kritikuje marksisti ku interpretaciju Francuske revolucije kao klasne borbe i modela za Oktobarsku revoluciju Njegov doprinos je bio u tome to je umesto me usobnogdnosa klasa analizirao politi ke i intelektualne debate tog vremena podse aju i da je revolucija pre svega bila radikalna promena u ravnote i filozofske i politi ke mo i a ne ekonomskog klasnog interesa Zbog svega The Last Testament ovoga Fire se svrstava u revizionisti ku istorijsku kolu Iako mu je glavni predmet interesovanja bila Francuska revolucija Fire se veoma interesuje i za istoriju ideje komunizma a pitanjednosa izme u Francuske i Oktobarske revolucije je jedna d va nijih tema Pro losti jedne iluzije Ova knjiga je pre svega narativ razvoju ideje komunizma u 20 veku njenom uticaju na intelektualce i javno mnjenje tog vremena kao i njene politi ke posledice sa posebnim Run to the Roar: Coaching to Overcome Fear osvrtom na sprovo enjeve ideje u Sovjetskom Savezu Tako e autor posve uje pa nju The Art of Teaching the Bible: A Practical Guide for Adults odnosu i paralelama izme u dva antiliberalna re ima 20 veka komunizma i fa izma Poredvih ve ih tema knjiga sadr i Gaudi ogroman broj manjih segmenata ukviru

Poglavlja U Kojima Nas Autor 
u kojima nas autor sa specifi nim detaljima u vezi sa nekom temom bilo da je to kratka biografija The Collected Works of Abraham Lincoln, Vol. 2 odre enog intelektualca istorijat razvoja komunisti kog pokreta u nekoj zemlji ili ak knji evna analizadre enog dela Pro lost jedne iluzije Astrología para principiantes obilujevakvim digresijama a autor ih uglavnom uspe no uklapa u narativnu celinu ne prekidaju i zna ajno tok izlaganja Od prve do poslednje stranice autor nam pri a pri u koja Amen: what prayer can mean in a world beyond belief obiluje interesantnim zapa anjima referencama na knji evna dela a sa vremena na vreme je toliko literarizuje da nam se ini da itamo knji evno a ne istoriografsko delo Umestobilja istorijskih podataka godina i imena u vezi sa temom No Puedo Perderte o kojoj pi e Fire nam nudi jednu koherentnu i dobro uklopljenu naracijuKnjiga jerganizovana u 12 poglavlja koja su hronolo ki pore ana sa povremenim retrospekcijama i anticipacijama zajedno sa predgovorom i epilogom Prvo poglavlje Revolucionarna strast govori In Every Heartbeat o idejama koje su uzrok totalitarnih ideologija 20 veka Drugo i tre e poglavljepisuju uticaj Prvog svetskog rata na razvoj ideje komunizma kao i sprovo enje i uticaj Oktobarske revolucije etvrto poglavlje Vernici i razo arani daje prikaz intelektualne privla nosti ideje komunizma i tri veoma interesantne biografije zna ajnih komunisti kih intelektualaca Peto poglavlje daje pregled razvoja SSSR a posle Lenjinove smrti esto po mom mi ljenju klju no poglavlje poredi komunizam i fa izam dok sedmo i The Seraphim Code osmo analiziraju ideju antifa izma Deveto i deseto poglavlje prikazuju SSSR i njegov uticaj za vreme i neposredno posle Drugog svetskog rata Jedanaestotkriva uzroke nove polarizacije sveta dok dvanaesto daje prikaz sssr a posle staljinove smrti daje prikaz SSSR a posle Staljinove smrti kratko Sortemesse opisuje SSSR posle Hruva i daje zavr ne primedbe La fabbrica di cioccolato o raspadu Sovjetskog Saveza koji za autora predstavlja kraj ideje komunizmaCiljve knjige je da parafraziram autora rekonstruisanje puta stvaranja mitologije Klara with A K o SSSR u i uop te komunizmu u javnom mnjenju metodom popisa ideja volja ikolnosti Smatram da je autor tokom najve eg dela knjige veran svom zadatku daju i nam utemeljene informacije Serving Sera o stanju u dru tvima tokom razli itih vremenskih perioda Me utim Fire pored puke istoriografske deskripcije koja ini najve i deovog dela nudi i Samurai! odre ene mehanizme kojimabja njava dru tvene fenomene i promene Smatram da bi La meglio gioventù ove mehanizme i teze trebalo detaljnije analizirati jerne po mom mi ljenju predstavljaju klju ni doprinos vog dela dru tvenoj nauci Fire pre svega analizira sam nastanak ideje komunizma kombinuju i dva faktora mr nju prema bur aziji koja je posledica demokratije i javlja se i kod radni ke klase i kod aristokrata i specifi nu klimu nakon Prvog svetskog rata koja podrazumeva elju za Solea obnovom novim svetom i novimvekom Fire tvrdi nadovezuju i se na Hanu Arent da Su Komunizam I Fa Izamnacizam Zapravo Dva Nali Ja Iste komunizam i fa izamnacizam zapravo dva nali ja iste totalitarizma tj antiliberalizma Razlike postoje npr Fire tvrdi da je nacizam ist nihilizam zasnovan na snazi i volji dok komunizam ima racionalnu notu ali nisu toliko velike da bismo By the Light of the Moon ova dva pojma mogli da posmatramodvojeno Ova teza je i danas mnogim autorima problemati na jer povezuju sovjetski komunizam sa antifa izmom iji je tvorac Vili Mincenberg agitator Kominterne pojmom koji Fire detaljno analizira i demistifikuje On tvrdi da je dihotomija fa izam antifa izam la na i da Molly Fyde and the Darkness Deep onemogu uje analizu komunizma Sovjetska vlast je fa izmom nazivala ne samo Musolinijev i Hitlerov re im ve sve poretke koji nisu komunisti ki Ideja antifa izma koju su agenti Sovjetskog Saveza irili po Evropi bila je neverovatno plodna te je uticala ne samo na evropske partije lanice Kominterne ve i na mnoge intelektualne krugove Evrope Ona nestaje u periodu izme u potpisivanja sporazuma Ribentrop Molotov do napada Nema ke na SSSR da bi posle toga bila ja a nego ikad Sovjetski Savez je iza ao kao pobednik iz rata i preuzeo sve zasluge za pobedu nad Hitlerom nakon ega je ideja komunizma bila popularnija i blistavija nego ikad Posle Drugog svetskog rata antif. Eath he turned his attention to the conseuences and aftermathf another critical revolution the Communist revolution The result. ,
75 Furet was Communist He believed in the following days which sing Budapest and Prague convinced him Iconologia, Ovvero Immagini Di Tutte Le Cose Principali a Cui l'Umano Talento Ha Finto Un Corpo, Vol. 2 (Classic Reprint) of his error But the uestion is whole How intelligent people could be enough stupid to believe in itIt is wellf illusion that we speak The Communist thrived Lambs of God on catholic grounds because the messianism was very presentL imposture communist is great interrogation the XX century andne still wonders why Furet helps us to understand it De referencia en Postguerra Un libro denso y por momentos repetitivo pero ue nunca deja de ser interesante por la erudici n del autor y la razonada justificaci n de sus puntos de vista De hecho creo ue es una Morte a credito obra imprescindible para entender de una vez por todas el poru de la aparente superioridad moral de la izuierda y del irresistible atractivo de las ideas comunistas entre los intelectuales del siglo XX Ez a k nyv szinte a teljes nyaramat v gigk s rte j tt velem ideda mad rl tta k nyv s mindek zben balesetek is rt k lapsz leit valamilyen m r nem tudom milyen lil s gy m lcssz rmaz k nyom k ti mea culpa gerince pedig egy alkalommal n mi s rrel ker lt kontaktusba az viszont nem az n hib m volt de t nyleg Mindazon ltal utaz sai k z tt sajn latos m don n ha hetekig elhever szett felnyitatlanul a polcon mert bevallom egyszer en nem tudtam jrakezdeni Nem mintha nem lenne j k nyv mert nagyon is az haboz s n lk li t csillag amit annak k sz nhet hogy minden lapj n l reztem nagyon nagyon fontos valamit OS Graficos Do Ventilador: Identificando a Assincronia Paciente Ventilador E Otimizando as Definicoes olvasok v gezv n vele pedig egy szinte irre lis el gedetts get reztemlyasmit amit a hegym sz k rezhetnek akik feljutottak a hegyre ahov minden hegym sz nak egyszer az let ben fel kell jutnia Csak h t ez a k nyv annyira s r annyira apr l kos gondolatis ggal bontja ki t teleit hogy csak kortyolgatni tudtamFuret a kommunista ill zi m ltj t k veti v gig nem t rt nelme rdekli hanem az hogyan emelkedett ki n pszer s ge az els vil gh bor pokl b l s h vei mi rt vonz dtak hozz m g akkor is amikor a szt lini rezsim b nei t nyleg csak azok sz m ra maradtak l thatatlanok akik egy Lidl s pap rzacsk t hordtak a fej k n A kommunizmus cselekedetei teh t a szerz sz m ra abban a kontextusban v lnak fontoss amilyen hat st a k lvil gb l kiv ltottak vagy ki akartak v ltani nem esem nyt rt net hanem eszmet rt net a t r amiben a k nyv mozog Persze az hogy a kor legjobb elm i k z l Keely and Du oly sokan mi rt vonz dtak a baloldali gondolat kvintesszenci j hoz jeles l hogy a t rsadalom bizonyos s igen vaskos szeleteivel mostoh n b nnak a hatalom birtokosai s ill volna nekik t bbet juttatni az anyagi javakb l azt szerintem nem kell magyar zni vagy legfeljebb csak annyira amennyire egy kereszt nynek bizonygatnia kell hogy a szeretetelv nem valami rd gt l val dolog M g a marxi tanok n pszer s ge is vil gos lehet az reggel vitatkozni tanait meghaladottnak vagy pontatlannak nevezni de azt senki sem veheti el t le hogy egy teljesen jszer megk zel t st k n lt fel ember s t rsadalom termel s s t ke viszonylat ban Viszont hogy ugyanezek az elm k vagy legal bbis egy r sz k mik pp fogadhatt k el hogy a Szovjetuni eltorz tja az eszm t nemhogy Marxhoz de m g Leninhez k pest is totalit riuss teszi majd monop liumot hirdet r s b 25 vig fenn is tartja azt h t ezen az rt rdemes elm l zni Vagy legal bbis elolvasni Furet m l z saitA k tet egyik k zponti gondolata s egyben leg rdekesebb vonulata a szt lini kommunizmus s a n cizmus cinkoss ga Furet nem azt mondja hogy a XX sz zad k trdas eszm je rokonok voln nak b r t ny hogy mindketten gy l lt k az individu lis polg rt akivel szemben a saj t maguk ltal elk pzelt de t nyszer en nem l tez homog n k z ss get ll tott k szembe amely k z ss g ak r fel l is rhatta s fel l is rta az egy n jogait Mondhatjuk teh t hogy a k t eszme a z rt t rsadalom k t sz ls s ges megnyilv nul si form ja kettej k Mill Hill orig j ban pedig a liber lis demokr cia tal lhat T ny tov bb az is hogy m dszereiket rendre egym st l vett k t kezdve a koncentr ci s t borok gyakorlat val teh t ha az ide k legf bb ism rve hogy van e benn k koncentr ci s t bor vagy sem akkor a szt lini s hitleri rezsimek a legszorosabb rokons gba keverednek egym ssal Ugyanakkor ami j v szeml let ket c ljaikat s filoz fi jukat illeti t l sok minden v lasztja el ket r ad sul a t rt nelem nagy r sz ben pp egym s f ellens gek nt hat rozt k meg magukat Egy akolba sorol suk teh t vitathat m t ny hogylyan er sen egym sra voltak szorulva hogy egyiket a m sikt l f ggetlen l vizsg lni Furet szerint lehetetlen Hisz a Szovjetuni nyugati n pszer s ge pp az ltal v lt ennyire m r m r vall si t bolyra eml keztet en sz v ss hogy Szt lin ssze tudta k tni a kommunizmust el bb a felvil gosod s eszm ny vel majd a h szas vek m sodik fel t l kezdve az antifasizmussal k pes volt elhitetni a demokratikus be ll t d s rtelmis ggel hogy s csakis k pes szembeszeg lni Hitlerrel Nyilv n ebben seg ts g re voltak a korszak v gtelen l megalkuv demokratikus llamf rfiai akik a spanyol polg rh bor ban s M nchenben is remeg t rdekkel lltak arr bb nehogy a n cik megorroljanak r jukPont ez rt volt akkora trauma amikor Szt lin v rbeli re lpolitikusk nt egy falat Lengyelorsz g rt meg Baltikum rt s Besszar bi rt megk t tte a Molotov Ribbentrop paktumot Hisz a f rads gosan fel p tett antifasiszta nimbusz mehetett ez ltal a kuk ba helyette pedig nem tudtak mit felk n lni h veiknek mint hogy a fasizmus csak az imperializmus legfels bb foka ergo t k f l sleges k l nbs get tenni k zt k Nem csoda ha 39 ut n a kommunizmus n pszer s ge a m lypontra zuhant ezt a paktumot nem lehetett gy eltitkolni mint az ukr n h ns get vagy a gul got m Szt lin nagy szerencs j re seg ts g re sietett ism t Hitler aki megtette azt a sz vess get hogy lerohanta a Szovjetuni t amely Star Wars Dooku: Jedi Lost orsz g gy sz nd ka ellen re egyszer csak a j k t rfel n tal lta mag t ism t lett az els sz m antifasiszta aki a legnagyobb v r ldozatokkal veri vissza a n cik rohamait Diadala pedig kit r lte az eml kezetb l hogy k t vig tulajdonk ppen a Harmadik Birodalom sz vets gese s legf bb nyersanyag sz ll t ja volt r ad sul lehet v v lt sz m ra hogy jutalomk nt kliens llamok had t p thesse ki eg szen Eur pa sz v ig m ahogy a h bor v get rt a n cik is elt ntek teh t azroszoknak j f gonoszra lett sz ks g k ezt eleg nsan gy ldott k meg hogy k megmaradtak egyed l hiteles antifasiszt nak viszont a nyugati sz vets gesek egyszeriben k nytelenek voltak tvenni a fasiszt k szerep t k v ltak mumuss a b ke ellens geiv Ez a taktika ideig r ig be is v lt m az tvenes vek elej re m r nem maradt benne er az agressz v kelet eur pai szovjet beavatkoz sok fokozatosan amortiz lt k berlini blok d 56 stb Szt lin hal la ut n pedig el is indul az ill zi le p l se a szovjet t pus kommunizmus n pszer s ge egyre cs kkent nyugaton s a Mao Castro vagy pl ne Che ltal k pviselt fiatalos verzi k trendibbek lettek Persze ett l m g a verzi k trendibbek lettek Persze ett l m g a sok ig fennmaradt csak ppen hi ba llt l tsz lag szil rdan m r kezdett kikopni a l ba al l az eszmei hiteless gNyilv n akadnak dolgok ami miatt vitatkozni lehet Furet vel P ld ul a Szt lin hal l t k vet id szakon szinte csak tfut mintha nem is volna l nyeges az a harmincvalah ny v s h t val ban tal n t l sokat foglalkozik a francia kommunista p l sokat foglalkozik a francia kommunista p bels gyeivel ments g re legyen mondva azokat ismeri legjobban maga is tag volt j ideig s rveket hoz fel amellett is mi rt tekinthet ez a p rt tipikus nyugati kommunista k pz dm nynek De az rt ri si k nyv ez v llal s ban lelkiismeretess g ben s gondolatainak s ly ban is n meghajtom a fejem el tte s al zatosan k rem bocs nat t a gy m lcsfolt rt meg a s r miatt Am gy is saj t k nyv Apr l kos igen de m gsem neh zkes mert Furet nem a n met filoz fiahagyom nyt k veti hanem az eleg ns hajl kony fejteget sek h ve Furet a a n met filoz fiahagyom nyt k veti hanem az eleg ns hajl kony fejteget sek h ve Furet a kommunizmus monop lium megsz n s t Tito l zad s nak idej re teszi mert akkor mer lt fel el sz r komolyan a gondolat hogy a kommunizmusban nemcsak szakad r egy nek vagy kisk z ss g l tezhetnek hanem ak r egy llam is let rhet a szovjet tr l Persze a jugoszl vok renitensked se nem azt jelentette hogy az roszok innent l kezdve m sodheged s k voltak egyszer en azt hogy akadt az ideol gi n bel. François Furet was acknowledged as the twentieth century's preeminent historian f the French Revolution But years before his A izam e biti usmeren ka imperijalizmu Sjedinjenih Dr ava va ideja e imati uticaj i na samom tlu SAD a za vreme rata u Vijetnamu nprJedan Geldsack od klju nih razloga privla nosti ideje komunizma Fire nalazi i u njenoj univerzalnosti i istorijskoj nu nosti element koji Fire naziva religija istorije Ta klju nasobina Rescued by a Horse: True Stories of Physical, Emotional, and Spiritual Healing ove ideje tvrdnja da su zakoni istorije spoznati i da se kre u u njenu korist posebno je nadahnjivala intelektualce ali ibi ne ljude koji su The Secret of the Glass odr avali sovjetsku ma ineriju zanemaruju i moral zbog vere da izvr avaju istoriju Iakovakav ideolo ki fanatizam nije bio est na Zapadu gde je vi e vladao intelektualni filokomunizam proistekao iz antiliberalnih strasti Jo jedna Discovery: Poetry and Art by Rick and Jan Sikes od posledicavakvog shvatanja istorije je vera u racionalno planiranje dru tva koju su imali zapadni intelektualci veruju i da je nevidljiva ruka zakazala u The Genealogy of the Family of Francis Beaman, Sr Northampton County, North Carolina (American Surname Series) obezbe enju dru tvene stabilnosti naro ito posle krize iz 1929 a divljenje Staljinu kaoli enju razuma i dobre vladavine i njegovim petogodi njim planovima bilo je skoro Lions and Tigers and Snares op te mesto Pored svegavoga Fire zna ajan deo svoje knjige posve uje i pore enju Francuske i Oktobarske revolucije to ne treba da udi budu i da je Francuska revolucija tema za koju se autor najvi e interesuje On tvrdi da je ntolo ko poklapanje dveju revolucija zasnovano na njihovoj univerzalnosti be su dale Fox Play obe anje da e stvoriti novog boljegveka Mo e se primetiti i sli nost izme u aktera pa autor navodi mi ljenja da je Lenjin uspostavio vladavinu naroda po zamislima Rusoa iz Dru tvenog ugovora ili da se istke mogu izjedna iti sa giljotinom a NEP sa Termidorom Ipak autor se ne sla e sa Star Wars: Lando ovakvim tvrdnjama mada izbegava da pru i argumentaciju za takav stav Pro lost jedne iluzije je kao to smo ve videli kompleksan i bogat narativ istoriji jedne ideje i autor uglavnom uspeva u svojoj nameri da predstavi tu ideju kao i da Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture objasni uzroke njene privla nosti i uticaja Me utimva knjiga nikako nije bez mana Pre svega postoji velika hronolo ka neproporcionalnost skoro 80% knjige pokriva period izme u 1917 i 1953 koji je samo prva polovina trajanja sovjetskog re ima dok se druga polovina sme ta u poslednja dva poglavlja Iako je nesumnjivo ta no da je period Lenjinove i Staljinove vladavine mnogo zna ajniji za razumevanje istorije ideje komunizma smatram da je autor trebalo vi e pa nje da posveti ideji komunizma d Hru va naovamo a posebno njenom tada njem statusu u Zapadnoj Evropi SAD u i zemljama Tre eg sveta Druga velika zamerka koja se mo e uputiti autoru je njegov Aria Appassionata o igledan frankocentrizam Istorijatu francuskog komunisti kog pokreta se uzpravdanje da je paradigmati an za svaki drugi pokret posve uje veliki deo skoro svakog poglavlja Razumem autorovu elju da posebno prika e ideju komunizma u svojoj zemlji ali se Pro lost jedne iluzije pre esto pretvara u Pro lost francuske levice koja nije u tolikoj meri zna ajna za glavnu temu vog dela Tako e autor ne posve uje dovoljno pa nje uzrocima raspada Sovjetskog Saveza i ideje komunizma ve samo izdvaja tri potencijalna uzroka bez p irnije analize i argumentacije iznurenost privrede zbog trke u naoru anju Reganova politika i propadanje same partije konstatuju i da je raspad i dalje velika tajna Ipak The Untold Story: My 20 Years Running the National Inquirer ovo se mo epravdati nedovoljnom vremenskom distancom budu i da je Betrayed, Betrothed and Bedded od raspada SSSR a dobjavljivanja dela pro lo tek 4 godine Naravno tu su i manje tehni ke zamerke poput potpunog Anna Laetitia Barbauld Poems 1792 odsustva grafi kih priloga aline ne uti u bitno na Caught in the Net op ti utisak Blue Road to Atlantis ovom delu Pro lost jedne iluzije je sve u svemu veoma uspe na intelektualna istorija komunizma koja namtkriva mehanizme pomo u kojih su najbriljantniji umovi jednog veka naseli na jednu u teoriji privla nu ali u praksi zlo ina ku ideju a u te umove spada i sam autor Iako se Bioetica Della Sessualita, Della Vita Nascente E Pediatrica odvakve knjige mo da Jennifer Scales and the Messenger of Light o ekuje stro asuda same ideje i njenog uticaja koji je i dan danas iv u akademiji autor izbegava Itinerari nel sacro. L'esperienza religiosa giapponese o tre kvalifikacije a knjigom vladabjektivan i pomirljiv ton Smatram da je autor vim potezom Veoma Promi Ljeno Postupio promi ljeno postupio je knjiga tako stala dostupna i krajnje levi arskim intelektualcima za koje je suptilno Bad Land otvoren prostor za sveukupno preispitivanje svojih ideja Tako ena Lettere: 1942-1943 omogu ava i itaocima sa desnog politi kog spektra da bolje razumeju a ak i da saose aju sa po tovaocima komunisti kih idejad po etka 20 veka do danas Do sada se nisam susreo sa knjigom koja na takav na in uspeva da podstakne razmi ljanje kod svojih italaca There is a rare class f books that Interpret History Through A history through a intellectual prism without taking shortcuts r succumbing to simplifications They dig in deep reuire full attention and hard work and force you to rethink your models The Fire of Origins of the world For Bertrand de Jouvenel the prism was power for Rene Girard it was mimesis and for Francois Furet it was the ideaf communism The book is beautifully translated by Furet s wife it is rich with aphorisms and precise yet multilayered formulations Intellectually and aesthetically it is a slow and rewarding read which stands apart from many Count Lev Nikolaevich Tolstoy (Critical Heritage) other excellent booksn communism including Richard Pipes Martin Malia Pasto nudo or Hannah Arendt Furet explores the role and statusf bourgeoisie intellectuals nationalists and Jews in European history he dives in deep into Bolshevism s co dependent relationship with Fascism Nazism and he traces Escaping Me out the contingent and intentional framingf the Communist idea through seminal historical events including World War I Great Depression Spanish Civil War World War II death Goodbye Marianne of Stalin and Cold War We get to witness how an ideological doctrine gets to mutate survive and flourish despite the manifestly horribleutcomes it leaves in its tracks and despite the blatant 180 degree turns in its short term goals and public pronouncements Such feat reuired a political will capable The Maxx: Maxximized Vol. 3 of maintainingrthodoxy regardless Il cacciatore of the situationn the ground And Furet describes exactly how that was doneIn naming the book The Passing The Unscratchables of an Illusion Furet was hopeful that 1991 finally buried the idea that gripped the hearts and mindsf a considerable chunk Therapy of Western intellectuals for mostf 20th century But in the final few pages he seems unsure if human nature can shake The Hug off this illusion He died in 1997 and today we can readily attest that his fears were well justified Francois Furet s The Passingf an Illusion is an intellectual history The Resurrection Tree and Other Stories of twentieth century communism Translated by his wife Deborah this 1999 English edition loses nonef Furet s anti communist sentiment but his prose never detracts from the book s flow Furet argues that interwar intellectuals struggled to make sense Autostop con Buddha: Viaggio attraverso il Giappone of a schizophrenic political schema dominated by the three competing ideologies liberalism communism and fascism This era was as much about fascism as it was communism Each ethos rejected liberal democracy and promised an economic and social stability thought lost forever to the nineteenth century Each side identified itself inpposition to the Speak the Ocean other to many being anti fascism meant being communist Furet emphasizes the appealf these competing worldviews a welcome insight and Newark's Little Italy: The Vanished First Ward oneften mitted from post WWII historical works Post War historians regularly viewed that conflict as a validation f liberal democracy Tolstoy Lied: A Love Story over totalitarianism a view that downplays democracy s partnership with Stalinism Furet maintains his victorious liberal tone butmits any flag waving Furet s book is a welcome if uneven addition to twentieth century intellectual historiography especially his introductory chapter It provides a concise recap Second Sight (Circle of Three, of the evolutionf communist thought as well as how the era s intellectuals uestioned liberal democracy and strove for a new social Strife order Insteadf including nationalism and liberalism as stock terms Furet emphasizes the mass appeal Only a Few Bones: A True Account of the Rolling Fork Tragedy and Its Aftermath of totalitarian regimes in the wakef war and depression Later chapters highlight the writings Baby Colossus (Short Story) of intellectuals and these sections demand specialized historical knowledge Impressively Furet s book reveals communism s contradictions all the while transporting the reader into an early twentieth century mindsetne replete with empath. Le passé d'une illusion is a penetrating history f the ideological passions that have fueled and characterized the modern era. ,

Download ✓ eBook, PDF r Kindle ePUB ½ François Furet

,
Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle